Styrdokument

Förskolans läroplan

Läroplanen är ett tydligt styrdokument för hur vi som arbetar i förskolan ska bedriva vår undervisning och dess innehåll, för att ge varje barn förutsättningar till omsorg, utveckling och lärande. Förskolan har ett tydligt uppdrag och är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Läroplanen gäller alla förskolor i hela landet.

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev Svensk lag 2020 men även innan detta hade den en naturlig del i förskolans utbildning. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten