Pedagogisk idé

Förskolan Trollhattens pedagogiska idé

Förskolan Trollhatten är ett föräldrakooperativ som ligger på Viksäng, vi har två avdelningar med ca 30 barn. Pedagogerna består av fem förskollärare, en barnskötare och en förskolekock. Pedagogernas förhållningssätt utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18, samt våra värdeord trygghet, utveckling, respekt och glädje.

Vi tycker det är viktigt att både barn och vuxna som är på Trollhatten värnar om vår förskola och respekterar varandra. Vi påminner varandra om att ha ett trevligt bemötande gentemot andra. Vi behandlar varandra med respekt för den person man är, oavsett ålder, kön och mognad. Alla barn och vuxna ska uppleva att de blir sedda och lyssnade på varje dag. Vi vill att det ska vara med glädje man kommer till Trollhatten och att alla känner sig välkomna till vår förskola. Dagarna ska innehålla lek och kreativitet och vi uppmuntrar positiva handlingar gentemot varandra. Vi strävar efter ett demokratiskt arbetssätt där barnen känner att de har inflytande över sin vardag och kan påverka innehållet i utbildningen.

Utbildningen består av spontan och planerad undervisning där omsorg, utveckling och lärande är i fokus. Barn och vuxna utvecklas och lär av och med varandra. Vi lär genom att uppleva med alla sinnen, i lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Alla barn ska få möjlighet att prova på alla aktiviteter upprepade gånger och utmanas utifrån sin egen förutsättning och förmåga. Att få vara sig själv och uttrycka alla sina känslor ser vi som en rättighet. Pedagogerna har i uppgift att hjälpa barnen med sina känslor så att det blir bra för både det enskilda barnet och gruppen. Pedagogerna gör observationer och för dialog med barnen för att utgå från barns perspektiv både när det kommer till planering av utbildningen och förskolans miljö.

Trollhattens miljö bjuder in barnen till lek, utforskande och motoriska utmaningar. Vi erbjuder ett rikt material som bidrar till barnens lek och utforskande. Förskolans pedagoger presenterar material som ska bidra till barnens undervisning och för att visa på variationen av material som finns att tillgå i förskolans miljö. Vår förskolemiljö ska skapa trivsel, trygghet och arbetsro för alla.

Centralt är pedagogernas förhållningssätt. Så som vuxna behandlar och bemöter barnen i dag kommer de att behandla och bemöta sina medmänniskor i vuxen ålder. Pedagogerna är en del av barnens miljö och deras förebilder. Ett medvetet arbete med normer och värden innebär att barn utvecklar sitt språk, sin identitet, sin självständighet och förmåga till empati. I en miljö där olikheter ses som naturligt och självklart utvecklar barnen förståelse för olika sätt att tänka och vara. (De yngsta barnens egen läroplan,sid 23, Carlberg- Granberg- Lindfors.)

Föräldrakooperativet bidrar till nära samarbete med familjerna. Styrelsen och personalen fattar gemensamma beslut som rör förskolan. Personalen och styrelsen deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och dess utbildning. 

Med den här synen på vår förskola önskar vi ge barnen en god start i livet utifrån förskolans läroplan och uppdrag!