Pedagogisk idé

Förskolan Trollhatten är ett föräldrakooperativ som ligger på Viksäng. Pedagogerna består av fem förskollärare, en barnskötare och en förskolekock. Pedagogernas förhållningssätt utgår från ett barn perspektiv och sker utifrån våra värdeord trygghet, utveckling, respekt och glädje.

Vi tycker att det är viktigt att både barn och vuxna som är på Trollhatten värnar om vår förskola och respekterar varandra. Vi påminner varandra om att ha ett trevligt bemötande gentemot andra. Vi behandlar varandra med respekt för den person man är, oavsett ålder och mognad. Alla barn och vuxna ska bli sedda och lyssnade på varje dag. Vi vill att det ska vara med glädje man kommer till Trollhatten och att alla känner sig välkomna till vår förskola. Dagarna ska innehålla mycket lek och kreativitet och vi uppmuntrar positiva handlingar gentemot varandra. Vi strävar efter ett demokratiskt arbetssätt där barnen känner att de har inflytande över sin vardag och kan påverka innehållet i vår utbildning.

Våra dagar är likt läroplanen föreskriver en blandning av vila och utbildning. Utbildningen består av spontana och planerade undervisningssituationer där barn och vuxna utvecklas och lär av och med varandra. Vi lär genom att uppleva med alla sinnen, i lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Alla barn ska få möjlighet att prova på alla aktiviteter upprepade gånger och utmanas utifrån sin egen förmåga och förutsättning. Att få vara sig själv och uttrycka alla sina känslor ser vi som en rättighet. Pedagogerna har i uppgift att hjälpa barnen med sina känslor så att det blir bra för både det enskilda barnet och övriga gruppen. Pedagogerna gör observationer och för dialog med barnen för att utgå från barns perspektiv både när det kommer till planering av utbildningen och förskolans miljö.

Trollhattens miljö bjuder in till lek, utforskande och motoriska utmaningar. Vi erbjuder ett rikt material som bidrar till barnens lek och utforskande utomhus. Förskolans pedagoger turas om att presentera material som ska bidra till barnens undervisning och för att visa på variationen av material som finns att tillgå både inomhus och utomhus på förskolan. Vår förskolemiljö ska skapa trivsel, trygghet och arbetsro för alla. Omgivningarna runt förskolan är bilfria vilket gör det enkelt för oss att gå på utflykter i vårt närområde.

Föräldrakooperativet bidrar till nära samarbete med familjerna. Styrelsen och personalen fattar gemensamma beslut som rör förskolan. Personalen och styrelsen deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och dess verksamhet. 

Med den här synen på vår förskola önskar vi ge barnen en god start i livet utifrån förskolans läroplan och uppdrag!